Aanmeldprocedure voor 3 jarigen

 

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd door de gemeente Den Haag. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling.

 

Voordat u het aanmeldformulier inlevert maakt u bij ons een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U kunt dit doen door hier een afspraak te maken.

Het aanmeldformulier wordt alleen in behandeling genomen ná een kennismakingsgesprek.

 

Kinderen die een broertje of zusje hebben die zijn ingeschreven op onze school, hebben voorrang.

 

Na uw oriëntatie levert u het aanmeldformulier in op de school van eerste keuze. Dit mag bij ons binnen de aanmeldperiode bij Ingrid Breeschoten van de administratie (vergeet niet de legitimatie van uw kind mee te nemen).

 

Onderzoek ondersteuningsbehoeften peuters

 

Het bevoegd gezag van de school van aanmelding moet na de aanmelding beoordelen of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school kan daarbij gebruik maken van:

  • informatie van de ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het onderwijs;
  • aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de peuterleerplek, het kinderdagverblijf of andere betrokken organisaties, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

 

Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.

 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoende is vastgesteld, moet de school vervolgens onderzoeken of zij zelf door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde ondersteuning kan bieden. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Bij het onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden moet de school ook de mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband, expertise vanuit het bestuur en AanmeldenPO betrekken. De verplichting tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen geldt niet wanneer deze voor de school onevenredig belastend zijn. Daarbij kan de financiële draagkracht van de school of het belang van andere leerlingen een rol spelen.

 

Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Dit betekent dat u van ons binnen ten hoogste 10 weken hoort of wij uw kind kunnen aannemen.

 

Inschrijving en wenperiode

 

Uw kind wordt definitief ingeschreven als u van ons een plaatsingsaanbod heeft ontvangen en het inschrijfformulier bij ons inlevert (bij het inschrijfgesprek).

Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, worden er met leerkracht(en) en ouder(s) afspraken gemaakt over de wenperiode voordat het kind vier jaar wordt. De leerkracht neemt contact op met ouders en overlegt op welke dag(del)en de kleuter gaat wennen. De wenperiode wordt afgestemd op het kind, zodat hij/zij zo goed mogelijk kan 'landen' in de klas. Na zes weken vindt er een gesprek plaats met leerkracht(en) en ouder(s).

Wij laten in de maand juli geen nieuwe kinderen wennen of starten op school, in verband met de drukke periode van het afronden van het schooljaar. Met de ouders van kinderen die in de maand december of juni 4 jaar worden, overlegt de leerkracht wanneer het kind gaat starten op school. Dit heeft te maken met de drukte van de (feest)maand.

Kinderen kunnen pas wennen en starten op PCBS De Vlieger wanneer zij zindelijk zijn.